top of page

ประชาสัมพันธ์

line_oa_chat_230303_115319_group_1.jpg
ขึ้นจอ LED (3).jpg

โครงการ "บวชพระปฎิบัติธรรมกัมมัฎฐาน" ประจำปี ๒๕๖๖ (รุ่นที่ ๓ ) วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บวชฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

๑. อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป

๒. ไม่ติดสิ่งเสพติดทุกชนิด

๓. ไม่เป็นโรคภัยร้ายแรง

๔. ต้องมีใจศรัทธาต่อการปฏิบัติ

๕. ติดต่อก่อนวันบวช ๑๕ วัน

หากประสงค์จะรับอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพ รูปละ ๕,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม โทร. 089 - 887 - 0069 , 080 - 919 - 3654

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ : watsapan.com

Facebook: วัดสะพาน รถไฟสายเก่า

เพจ : วัดสะพาน เขตคลองเตย

ขึ้นจอ LED (3).jpg

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๖

เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ วัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒ - ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็น

เจ้าภาพบรรพชาสามเณร รูปละ ๒,๐๐๐ บาท

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ถวายน้ำปานะ

หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา

รับสมัครเด็กเยาวชนอายุ ๘ ปีขึ้นไป

ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖

ติดต่อสมัครบวชได้ที่

พระเกรียงศักดิ์ โทร.๐๙ - ๑๗๔๖ - ๔๒๑๓

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ : watsapan.com

Facebook: วัดสะพาน รถไฟสายเก่า

เพจ : วัดสะพาน เขตคลองเตย

bottom of page