top of page

กิจกรรมภายในวัดสะพาน

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน

ในโครงการ

"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี"

เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ

๒ เมษายน ๒๕๖๕

ณ วัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕

ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

bottom of page